SPLOŠNA DOLOČILA:

Splošni pogoji ŠD T.E.A.M. so sestavni del prijavnice, ki jo skleneta ŠD T.E.A.M., Cesta na Lepo Njivo 5, 3330 Mozirje, in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi oz. računu.

PRIJAVA:

Udeleženec programa se lahko prijavi na vadbo, ki ga organizira ŠD T.E.A.M., na sedežu podjetja, preko telefona, e-prijavnice ali elektronske pošte. ŠD T.E.A.M., glede na udeleženčevo povpraševanje, pošlje po e-pošti ali po pošti (v kolikor e-pošta ni na voljo) prijavnico oz. pogodbo oz. račun, le-ta pa izpolnjena oz. s plačanimi obrokom ob vpisu služi tudi kot potrdilo o rezervaciji. Ob prijavi je udeleženec dolžan navesti vse zahtevane podatke ter plačati obrok ob vpisu. Pogodba-prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem, ko je poravnan 1. obrok ob vpisu, kar je potrebno poravnati v 14-ih dneh od prejema prijavnice/pogodbe/računa.

Za zavezujočo prijavo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve udeležbe šteje tudi udeleženčev prihod na vadbo brez vrnjene prijavnice ali brez plačila prijavnine, če je delno ali v celoti koristil vadbo oz. program.

Vpis na vadbo šteje tudi kot včlanitev v Športno društvo T.E.A.M. oz. podaljšanje članstva.

PROGRAM DELA:

Program dela v okviru obiskovane vadbe je objavljen na spletni strani www.sd-team.com, hkrati pa ga ŠD T.E.A.M. na željo udeleženca po potrebi in glede na dodatna vprašanja ali situacijo na vadbi obrazloži tudi po telefonu ali preko e-pošte ter preko informacij, ki jih v ustni obliki posreduje predstavnik organizatorja programa na udeleženčevi prvi učni uri. Možna so odstopanja od programa glede na realno stanje, ki se pokaže na licu mesta ob poteku vadbe in v zvezi s tem lahko prihaja do smiselnih sprememb. Udeležba vadečih na posameznem programu lahko odstopa od glavnine vadečih v skupini, v kolikor ŠD T.E.A.M. oceni, da je to smotrno in smiselno glede starost, sposobnosti in morebitne omejitve.

CENE IN PLAČILNI POGOJI:

Cene storitev ŠD T.E.A.M. so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa, opredeljene pa so v prijavnici. ŠD T.E.A.M. si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

Objavljene cene, po katerih se udeleženec in ŠD T.E.A.M. dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene prijavnica, se lahko za druge udeležence v enakem ali istem programu naknadno zvišajo ali znižajo, vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med udeležencem in ŠD T.E.A.M.

Odpoved indivudualne ali privat ure je možna najmanj 36 ur pred dogovorjenim terminom. V nasprotnem primeru se rezervacija termina zaračuna v višini 10 EUR. Kot opravičen razlog se šteje zdravstvena odsotnost.

POPUSTI:

Popust se prizna drugemu članu iz iste družine, v višini 5 €, in vsakemu naslednjemu članu dodatnih 5 € na osnovno ceno vadbe oziroma tečaja.

Popust se ne prizna za individualne vadbe ter privat skupine.

ODSTOPI IN VRAČILA:

Udeleženec lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odstopi od programa. Kot dan odpovedi se šteje dan, ko je ŠD T.E.A.M. prejel pisno odpoved po elektronski pošti ali po telefonu. V tem primeru za odstop in vračilo veljajo vpisni pogoji ter pogoji, zapisani na prijavnici. Udeleženec programa se obvezuje poravnati vse obveznosti do trenutka odpovedi oz. izpisa udeleženca iz programa.

Cena programa se sorazmerno zniža v primeru poškodbe, daljše zdravstvene odsotnosti ali drugega opravičljivega razloga ob odsotnosti na več kot 1/3 mesečnega programa. V nasprotnem primeru se plača celotna vadnina.

V primeru odstopa od programa v sezonskih programih, kjer udeleženec odstopi od programa že med programom (PRIMER: Program poteka od ponedeljka do petka, udeleženec pa v torek javi, da od programa odstopa), se mu vrne neizkoriščen del programa ( v prejšnjem primeru vrednost tečaja od torka do petka).

IZREDNE SITUACIJE, IZREDNI DOGODKI, IZREDNE RAZMERE ALI ODPOVED ZARADI VIŠJE SILE V LETNIH PROGRAMIH (plavalni tečaj, smučarski tečaj, otroška telovadba…):

V primeru, da se v času med dnem prijave in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacija, ki program po svoji osnovni funkciji spremeni, oz. da prejmemo s strani pristojnih organov dodatna navodila/priporočila oz. omejitve, bomo le-te upoštevali in program po potrebi spremenili oz. dopolnili. Ob morebitni prepovedi izvajanja dela ali celotne dejavnosti (primer: uporaba bazena), bomo program v skladu z možnostmi ustrezno podaljšali do konca tekočega šolskega leta oz. po potrebi do pričetka naslednjega šolskega leta. V primeru, da se zaradi okoliščin oz. navodili pristojnih organov s programom v nobeni obliki ne more nadaljevati, lahko ŠD T.E.A.M. ta program odpove, za neizkoriščen oz. neizveden del programa pa udeležencu prizna dobropis za istovrstno dejavnost v času in 1-letnem obdobju od dneva ponovnega pričetka izvajanja programov, ki se lahko v primeru, da bi tudi po preteku tega obdobja še naprej trajale izredne razmere, to obdobje tudi podaljša. V primeru zmanjšanja ur tečaja zaradi Covid situacije se cena programa sorazmerno zmanjša glede na število dejansko izvedenih učnih ur s straniŠD T.E.A.M..

ŠD T.E.A.M. ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo a prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve.

Z vpisom v programe ŠD T.E.A.M. so udeleženec programa in njegovi skrbniki seznanjeni in se strinjajo z Izjavo covid ter vsemi aktualnimi smernicami in omejitvami.

SPLOŠNE DOLOČBE:

 • prvi obrok in morebitna ostala predplačila se plačniku brezobrestno vrne v celoti, če na program, na katerega se udeleženec prijavlja, ne bi bilo prijavljenih dovolj udeležencev in programa zaradi tega ne bi bilo mogoče izvesti;
 • Udeleženec in morebitni spremljevalci morajo pri vstopu na vadbo upoštevate takrat veljavne pogoje vstopa, ki jih določajo aktualni predpisi;
 • Udeleženec je dolžan na izbrani program priti 5 min pred pričetkom;
 • vse spore bosta stranki reševali sporazumno;
 • v primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

S podpisom prijavnice/pogodbe oz. obiskovanjem programa udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov ŠD T.E.A.M., na spletni straneh ŠD T.E.A.M. ter na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram…)

IZJAVA O ZASEBNOSTI:

 1. ŠD T.E.A.M. (društvo) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Zavod bo osebne podatke uporabil izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkril nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.
 2. Hramba podatkov
  Društvo hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe. Društvo hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podatke o zdravstvenih posebnostih zavod obdeluje na podlagi vaše privolitve za namene izvajanja pogodbe do vašega preklica, vendar najdlje pet let od izpolnitve pogodbe. Društvo obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Društvo lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah zavoda tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov zavoda, ki temeljijo na privolitvah posameznikov ali na podlagi nakupa. Društvo lahko v nekaterih primerih vaše podatke posreduje tudi drugim podjetjem z namenom izvedbe dogovorjene storitve kot na primer hotelom, prenočiščem in ponudnikom prevozov. Društvo hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi. Podatke, ki jih posredujete ŠD T.E.A.M. na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
 3. Vaše pravice društvo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:
  • pravico od zavoda zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  • pravico od zavoda pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  • pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon;
  • pravico, da zavod omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
  • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval zavodu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od zavoda zahteva da posreduje te podatke neposredno.
  • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba ali zakon.
 4. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva
  Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri ŠD T.E.A.M. Društvo lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Društvo mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora zavod obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko društvo s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da društvo trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Društvo v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo. Če posameznik po prejeti odločitvi društva meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri zavodu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Društvo mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če društvo ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka. V postopku pritožbe zoper odločitev društva po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.
 5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
  Društvo lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da ŠD T.E.A.M. osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja ŠD T.E.A.M..

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.